Renovering

Allmänna regler för ombyggnad


Ombyggnad av lägenhet kräver tillstånd av styrelsen. Med ombyggnad avses åtgärder som innefattar:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för vatten och avlopp, värme, gas eller elinstallation, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.


Styrelsen ska informeras om all planerad renovering så som köksrenovering, badrumsrenovering och ny planlösning. Vid vissa tillfällen behövs kommunens godkännande. Medlemmen ansvarar då för att göra teknisk anmälan. Läs mer på Ändring i befintlig byggnad - Malmö stad (malmo.se)

 

Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering eller omläggning av golv (ej våtrum) kräver inte tillstånd från styrelsen, men vi ber dig läsa genom de generella reglerna som gäller vid all renovering.

 

Kontakta styrelsen genom info@haren12.se för inledande diskussioner.


Riktlinje för renoveringar
 

Generella regler vid renovering

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma innan kl 8 och efter kl 18 på vardagar och innan kl 12 och efter 16 på lördagar. Söndagar är inget renoveringsarbete tillåtet. 

 

Upplys dina grannar i din portuppgång och i angränsande lägenheter om att du tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå. Det ökar förståelsen för de störningar du orsakar.

 

Avfall

  • Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset.
  • Byggavfall får inte slängas i miljöhuset inte ens om du finfördelar det. En seriös byggfirma åtar sig alltid att frakta bort avfall.
  • Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.

 

Eventuell vattenavstängning hanteras av styrelsen och ska informeras om i förväg.

 

Rivning av våtrum, kök, väggar mm är arbeten som i regel är väldigt dammiga. Det är viktigt att man tänker på att sätta lock på frånluftskanaler.

 

Allt arbete ska vara fackmannamässigt utfört och måste följa branschorganisationernas rekommendationer så som BKR – Byggkeramiska rådet och Installationsföretagen avseende el och VVS. Det är alltid bra att dokumentera utfört arbete. Läs mer under Riktlinje för renoveringar ovan.

Det är viktigt både för dig som boende och för föreningen att du anlitar auktoriserade hantverkare. Kontrollera att skattebevis och försäkringar finns.

 

Bostadsrättsinnehavaren står ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de orsakats av bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.Det är varje medlems ansvar att säkra att gällande regler och lagar följs vid renovering.